Nishu Vidyarthi

Nishu Vidyarthi is an MSc student at the Section Bioelectronics (BE) starting in March 2021.


Advisor(s): Paddy French, Kianoush Rassels

Program: MSc Embedded Systems

Nishu Vidyarthi